Điều khoản sử dụng

LƯU Ý PHÁP LÝ

Trang web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)– địa chỉ: Lô N, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Perfetti Van Melle (Việt Nam)”.

PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc sử dụng trang web của Perfetti Van Melle (Việt Nam) phải tuân thủ các điều khoản được nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng khi sử dụng trang web và tải xuống bất kỳ tài liệu và/hoặc thông tin nào từ trang này, Bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Toàn bộ nội dung của trang web của Perfetti van Melle (Việt Nam) đã được đăng ký bản quyền. Các trang của trang web hoặc các phần của trang web không được mô phỏng, sao chép, chuyển giao, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Perfetti Van Melle (Việt Nam). Không ảnh hưởng đến các quy định nêu trên, Người Truy Cập có thể lưu trữ trong máy tính cá nhân và/hoặc in nội dung trang web hoặc một phần nội dung của trang web, nhưng chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Các nhãn hiệu và logo được hiển thị trên trang web là tài sản thuộc quyền sở hữu của Perfetti Van Melle (Việt Nam) và/hoặc của các công ty thuộc Tập đoàn Perfetti Van Melle và được bảo vệ bởi các quy định pháp luật về đăng ký và sở hữu công nghiệp. Các nhãn hiệu và logo không được sao chép hoặc sử dụng tại bất kỳ trang web nào khác ngoài trang web của Perfetti Van Melle (Việt Nam) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Perfetti van Melle (Việt Nam). Các nhãn hiệu và/hoặc logo được hiển thị trên trang web của Perfetti van Melle (Việt Nam) không được sử dụng làm địa chỉ cho bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của cá nhân và/hoặc của bên thứ ba.

TRÁCH NHIỆM

Perfetti van Melle (Việt Nam) đảm bảo rằng thông tin trong trang web là đúng với bản thân vụ việc hiện có tại mỗi thời điểm trang web được cập nhật; các thông tin được cung cấp bởi Perfetti Van Melle (Việt Nam) đều tuân thủ đúng các nguyên tắc đạo đức kinh doanh và thiện ý. Trong mọi trường hợp, Perfetti van Melle (Việt Nam) không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc Người Truy Cập sử dụng trang web này. Các thông tin trên trang web có thể không chính xác hoặc không đúng do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi khác, bao gồm nhưng không giới hạn các lỗi đánh máy, khi nhập thông tin. Perfetti van Melle (Việt Nam) có quyền thay đổi, cập nhật hoặc thay thế thông tin trên trang web này vào bất kỳ lúc nào, nếu cần, mà không cần phải thông báo trước.

HYPERLINKS

Trong trường hợp trang web của Perfetti van Melle (Việt Nam) có chứa bất kỳ liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của cá nhân và/hoặc của bên thứ ba, Perfetti Van Melle (Việt Nam) sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết đó. Người Truy Cập bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web của Perfetti van Melle (Việt Nam) sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh dưới bất kỳ hính thức nào. Việc liên kết đến các trang web đó sẽ không ngụ ý bất kỳ mối quan hệ chi nhánh/công ty con, đại diện hoặc kết nối ở bất kỳ hình thức nào giữa Perfetti Van Melle (Việt Nam) và (các) chủ sở hữu của (các) trang web được liên kết.